Opolskie Centrum Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu i Opolskie koło Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego zapraszają dzieci i ich rodziców do udziału w kolejnej edycji  Ogólnopolskiego Rodzinnego Konkursu Literackiego ,,Bajka na zdrowie”.

Zadaniem konkursowym jest napisanie bajki terapeutycznej według załączonego schematu (zał. 1 do Regulaminu), która ma dotyczyć sytuacji  problemowej, trudnej, wzbudzającej lęk u dziecka i  przedstawić realny sposób uporania się z nim.

Bajka terapeutyczna, to  inaczej tekst nacechowany terapeutycznie w aspekcie narracji podobny do baśni. Jej fabuła usytuowana jest w fantastycznym, nierealnym świecie a bohaterowie mają podobne problemy do tych, które spotykają dzieci w realnym świecie. Przyjaciele, czyli inne postaci z bajkowego świata pomagają rozwiązywać problemy w sposób racjonalny, oparty o założenia koncepcji poznawczo behawioralnej. Bajki te mają za zadanie dostarczyć argumentów na rzecz obiektywnego, racjonalnego przedstawienia sytuacji trudnej emocjonalnie i dostarczyć wzorów do zadaniowych strategii działania. W fabule zawarte są przeżycia, motywy zachowań i sposób myślenia o wybranych sytuacjach emocjonalnie trudnych. Bajki terapeutyczne tym różnią się od innych edukacyjnych opowiadań, że koncentrują się wyłącznie na sytuacjach trudnych emocjonalnie. Zawierają informacje, które obrazują wzory ich wyjaśniania, nadawania określonego znaczenia, nazywania emocji, szczególnie społecznych oraz zaznajamiają ze strategiami zadaniowymi radzenia sobie, poza tym wskazują na wagę wsparcia społecznego. Bajka terapeutyczna buduje wiarę w siebie, we własne możliwości w przezwyciężeniu trudności. Daje jasny przekaz: „Z każdego kłopotu jest wyjście. Można sobie poradzić. Dasz sobie radę. Bądź odważny, działaj”.

Zaktywizowanie środowiska rodzinnego do napisania wspólnie wraz z dzieckiem bajki literackiej – terapeutycznej, to doskonała okazja do wzmocnienia relacji, budowania dialogu zrozumienia, empatii, przeprowadzenia rozmów dających siłę, wzmacniających poczucie wartości u dziecka, dodających pewności siebie, to też forma kreatywnego  spędzania czasu wolnego, do którego organizatorzy  zachęcają.

Bajki wraz z formularzem zgłoszeniowym należy wysłać  do 7 kwietnia 2024 r. na adres e-mail: j.jurasz@pedagogiczna.pl

Regulamin

Zał. 1- Kryteria bajki terapeutycznej

Zał. 2- Karta zgłoszenia i Oświadczenie

Plakat– do pobrania

Film reklamujący